Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán