Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 1 năm 2022