Phạm Vũ Trực-Phó Ban Thường Trực Ban Quản Lý Dự Án