Phạm Thị Thanh Thảo-Chuyên viên Công Nợ Và Chăm Sóc Khách Hàng