Nguyen Xuan Quy-Trưởng Ban Quản lý Tòa nhà, khu Đô thị