– Phân tích, đánh giá thiết kế kiến trúc. Từ đó, đưa ra các giải pháp thiết kế cơ điện hợp lý, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
– Tính toán, thiết kế hệ thống điện, điện nhẹ cho các công trình tòa nhà, hạ tầng … lập thuyết minh thiết kế.
...
– Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi quyền sở hữu cổ phần của Tập đoàn, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty
– Tham gia soạn thảo, đàm phán các giao dịch của Tập đoàn; kiểm soát về nội dung, hình thức, thủ tục các hợp đồng
– Tổ chức công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống kỹ thuật, cơ điện các tòa nhà trong khu vực quản lý;
– Tổ chức công tác nghiệm thu, nhận bàn giao các hạng mục xây dựng, kỹ thuật từ các công ty xây dựng và nhà thầu để đưa vào vận hành;
– Thành thạo viết mã Javascript, am hiểu cơ chế hoạt động của các trình thông dịch JS, cùng với am hiểu thao tác đối tượng DOM, JS Model
– Hiểu hoàn toàn React.js và nguyên lý hoạt động core React, tối thiểu 2.5 năm kinh nghiệm với Reactjs
– Có kinh nghiệm với các thư viện quản lý state, data workflows của React như Redux, Saga, Relay, MobX,…