Báo cáo phân tích cổ phiếu SSH lần đầu của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam