Văn bản pháp lý

2022/06/27 Phụ lục số 02 Điều lệ sửa đổi, bổ sung
2022/01/27 Phụ lục số 01 Điều lệ sửa đổi, bổ sung
2021/07/01 Quy chế công bố thông tin năm 2021
2021/06/21 Điều lệ Công Ty sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/6/2021.
2021/06/15 Điều lệ Công Ty năm 2021