Văn bản pháp lý

2022/06/27 Phụ lục số 02 Điều lệ sửa đổi, bổ sung download
2022/01/27 Phụ lục số 01 Điều lệ sửa đổi, bổ sung download
2021/07/01 Quy chế công bố thông tin năm 2021 download
2021/06/21 Điều lệ Công Ty sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/6/2021. download
2021/06/15 Điều lệ Công Ty năm 2021 download
2021/03/22 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty download
2021/03/22 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty download
2021/03/22 Quy chế hoạt động Ban kiểm soát download