Đại hội đồng cổ đông

2022/06/18 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2022/06/17 Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2022/05/27 Nghị quyết thông qua chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2022/03/26 Thư mời họp, chương trình họp và tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2022/03/26 Hướng dẫn tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022
2021/06/16 Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng Sunshine ngày 16/06/2021