Đại hội đồng cổ đông

2024/02/20 Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ download
2024/02/20 Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ download
2023/05/20 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 download
2023/05/19 Nghị quyết HĐQT về việc đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS download
2023/05/16 Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 download
2023/04/28 Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến qua hệ thống EzGSML
2023/04/28 Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 download
2023/04/05 Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 download
2023/03/31 Nghị quyết thông qua chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 download
2023/03/31 Thư mời họp, chương trình họp và tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 download