Công bố thông tin

2022/07/22 Thông báo nhận được hồ sơ thay đổi tỷ lệ SHNN
2022/07/21 Công bố thông tin về việc kí Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh
2022/07/06 Công bố thông tin về việc kí hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022
2022/06/29 Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
2022/06/29 Nghị Quyết HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ
2022/06/29 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty
2022/06/28 Nghị quyết thông qua miễn nhiệm P.TGĐ
2022/05/04 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
2022/05/04 Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
2022/04/28 Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 51,3% cổ phần CTCP Sao Ánh Dương