Công bố thông tin

2022/10/17 Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống thông tin giữa Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes với Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Unicloud
2022/09/19 Nghị Quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương
2022/07/22 Thông báo nhận được hồ sơ thay đổi tỷ lệ SHNN
2022/07/21 Công bố thông tin về việc kí Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh
2022/07/06 Công bố thông tin về việc kí hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022
2022/06/29 Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
2022/06/29 Nghị Quyết HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ
2022/06/29 Nghị Quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty
2022/06/28 Nghị quyết thông qua miễn nhiệm P.TGĐ
2022/05/04 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022