Báo cáo tài chính

2022/10/31 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 3 năm 2022
2022/10/31 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022
2022/10/31 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
2022/08/29 Báo tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét
2022/08/29 Báo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét
2022/08/01 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
2022/08/01 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022
2022/04/29 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022
2022/04/29 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022
2022/04/29 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 1 năm 2022