Báo cáo tài chính

2022/08/01 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022
2022/08/01 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022
2022/04/29 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022
2022/04/29 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022
2022/04/29 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 1 năm 2022
2022/03/03 Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán
2022/03/03 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán
2022/03/03 Công văn giải trình chênh lệch LNST trên Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán
2022/01/29 Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021
2022/01/29 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021